КАРИЕРА ВО НОВА

    Друштво за осигурување НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје е акционерско друштво реигстирано во 2007 година во Република Македонија под називот Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје. Во ноември 2017 година, Друштвото претрпи промена на сопственичката структура така што 90 % од акциите со право на глас преминаа на нов мнозински акционер. Со промена на сопственичката структура Друштвото пристапи кон промена на органот на управување, органот на надзор и менаџментот на Друштвото со што се започна процесот на целосно ребрендирање, реорганизирање како и подобрување на работењето на Друштвото во сите негови организациони единици. Во текот на 2018 година Друштвото во секој чекор се стреми кон профитабилно работење, поедноставуање на бизнис процесите во осигурувањето и оперативна ефикасност проследена со квалитетен и адекватен кадар и постигнување на адекватен пораст во бизнисот на осигурување како и квалитетно менаџирање на сите ризици со кои друштвото се соочува. Преку новиот начин на работа, Друштвто се стреми во блиска иднина да оствари профит и да го зголеми своето учество на пазарот на осигурување односно да се постави како една од водечките осигурителни друштва во Република Македонија.

    НОВА Осигурување во најкус можен рок ќе изврши проценка и пресметка за претрпената штета и ќе ја надомести.

Агент за продажба на осигурување
полно работно време/пола работно време
Локација: Скопје
Администратор
полно работно време/пола работно време
Локација : Скопје
Овластен внатрешен ревизор
полно работно време
Локација : Скопје
Координатор за директна продажба
пола работно време
Локација : Скопје
Додади/ЦВ

Контактирајте не

Email-image
емаил info@nova.com.mk
Email-image
Контакт центар 155 66
Email-image
Сектор штети steti@nova.com.mk