ОПШТА ОДГОВОРНОСТ

Осигурување од општа одговорност

Предмет на осигурување: законската одговорност на осигуреникот за штета по смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето како и оштетување на предмети кои му припаѓаат на трето лице настанато поради дејност на осигуреникот – а која произлегува поради поседување предмети, од правен однос или од одредени својства како извор на опасноста.

Од што се осигурува:

  • за случај на смрт, телесна повреда или нарушување на здравјето.
  • од оштетување или уништување на предмети поседувани од трети лица.
Зошто ни е потребно ова осигурување?

Заради  Законски задолжителна обврска и Ваше обезбедување  и заштита во случај на граѓанска парница које е покрената од страна на Ваш клиент (трето лице), заради професионална грешка или матерјална штета која сте ја предизвикале во тек на извршување на Вашата професија , односно вршење вршење на ревизорски работи , согласно Законот за Ревизија.

Што е предмет на осигурување?

Законската одговорност на осигуреникот  за предизвикани материјални штети кон трети лица , од страна на физичко лице – трговец поединец  или вработени кај правно лице ( трговско друштво)  , кои поседуваат овластени лиценци  издадени од одговорни органи на РМ од предметната гранка и кои се занимааваат професионално со предметната дејност.

Кои ризици Ви се покриени?

Осигурувањето од професионална одговорност ги покрива штетите настанати по основ на пропусти и грешки при извршување на  професионалната  предметна професија, а кои може да имаат катастрофални последици на околината во која Вие работите, и со тоа да остават сериозен негативен печат на Вашата кариера

Предмет на осигурување:

законската одговорност на осигуреникот за штета по смрт, телесна повреда, нарушување на здравјето како и оштетување на предмети кои му припаѓаат на трето лице настанато поради дејност на осигуреникот - а која произлегува поради поседување предмети, од правен однос или од одредени својства како извор на опасноста.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Во зависност од професијата изберете осигурување кое најмногу Ви одговара:

Контактирајте не

Email-image
емаил info@nova.com.mk
Email-image
Контакт центар 155 66
Email-image
Сектор штети steti@nova.com.mk

Ви благодариме Наскоро нашите агенти ќе ви враќаат одговор