Услови

01 КЛАСА 01 - Осигурување од последици на несреќен случај - НЕЗГОДА
Општи Услови за осигурување од Незгода
Посебни услови за задолжително осигурување Патници во Јавен Превоз
Посебни услови за Колективно осигурување на вработени
Посебни услови за осигурување Менаџери од незгода
Посебни услови за осигурување Посетители на Културно Уметнички
Посебни услови за осигурување Членови на Спортски организации
Посебни услови за осигурување гости во хотели мотели
Посебни услови за осигурување од Незгода на Ученици и Студенти
Табела за Дневен надомест Незгода
Табела за Траен инвалидитет Незгода
02 КЛАСА 02 - Здравствено осигурување
03 КЛАСА 03 - Осигурување на моторни возила (каско)
Услови Каско осигурување
05 КЛАСА 05 - Осигурување на воздухоплови (каско)
06 КЛАСА 06 - Осигурување на пловни објекти (каско)
07 КЛАСА 07 - Осигурување на стока во превоз (карго)
Дополнителни услови Домашен Транспорт по Генерална Полиса
Дополнителни услови за осигурување Транспорт по Генерална Полиса
Општи услови за осигурување Транспорт
Посебни услови за осигурување Транспорт All Risk
08 КЛАСА 08 - Осигурување на имот од пожар и природни непогоди
Oпшти услови за осигурување на Имот
Клаузули при осигурување од земјотрес
Посебни Услови за осигурување на залиха на флотанта основа
Услови за осигурување од Пожар и некои други опасности
09 КЛАСА 09 - Други осигурувања на имот
Општи услови Посеви и Плодови
Посебни Услови за Посеви и Плодови
Услови Домаќинско Мој Дом
Услови за осигурување Кражба и Разбојништво
Услови за осигурување Машини од Кршење
Услови за осигурување Стакло од кршење
10 КЛАСА 10 - Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила
Посебни Услови Одговорност на превозник ЦМР Про
Услови Автоодговорност (АО)
Услови Одговорност на превозник ЦМР
Услови ЦМР како организатор на превоз
13 КЛАСА 13 - Општо осигурување од одговорност
Посебни услови Одговорност -Транспорт на Отпад
Посебни Услови Професионална Одговорност
Посебни Услови Одговорност -Управување со Отпад
Услови за Одговорност на Изведувачи на градежни работи
Услови Одговорност Клинички испитувања
Услови Одговорност на Адвокати
Услови Одговорност на Извршители
Услови Одговорност на Работодавач
Услови Одговорност на Сметководители
Услови Одговорност на стечајни управници
Услови Одговорност на Судски вештаци и Проценители
Услови Општа одговорност
Услови Одговорност на Агенции за обезбедување
Услови Одговорност на Брокери и Застапници
Услови Одговорност на Геодети
Услови Одговорност на Здравствени работници
Услови Одговорност на Нотари
Услови Одговорност на Проектанти
Услови Одговорност на Ревизори
Услови Одговорност на Туристички агенции
Услови Одговорност од Употреба на производ
15 КЛАСА 15 - Осигурување на гаранции
16 КЛАСА 16 - Осигурување од финансиски загуби
18 КЛАСА 18 - Осигурување на туристичка помош
Услови Патничко осигурување

Контактирајте не

Email-image
емаил info@nova.com.mk
Email-image
Контакт центар 155 66
Email-image
Сектор штети steti@nova.com.mk

Ви благодариме Наскоро нашите агенти ќе ви враќаат одговор